banner
Thứ 5, ngày 13 tháng 6 năm 2024
CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
5-11-2016

 I. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

         1. Vị trí, chức năng:

         Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế và Ban Dân tộc tỉnh.

         Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, quản lý nhà nước về Y tế và quản lý nhà nước về công tác đối ngoại.

        2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

 Lê Xuân Tiến

Chánh Văn phòng 

02606543666

lxtien.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Đặng Chí Bảo

Phó Chánh Văn phòng

0977.679.894

 
3 Hoàng Trọng Quảng Phó Chánh Văn phòng 0986956217 htquang.iahdrai@kontum.gov.vn
    4 A Ly Ka Phó Chánh Văn phòng 0385.045.311 alka.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Yến

Chuyên viên

0969.142.629

mthvan.iahdrai@kontum.gov.vn

6

Thân Văn Hoàn

Chuyên viên

0326.065.997

tvhoan.iahdrai@kontum.gov.vn

7 Trương Nữ Thu Hiền Chuyên viên 0967.630909 hientnt@kontum.gov.vn
8 Trịnh Năng Hiếu Lái xe 0976847546  
9 Vi Thị Hương Nhân viên phục vụ 0396433875  

II. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

           1. Vị trí, chức năng: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

          2. Tổ chức bộ máy:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Thanh Tuấn

HUV, Trưởng phòng

0975.975.767

nttuan.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Phạm Tiến Tâm

Phó Trưởng Phòng

0968.063.505

pttam.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Vi Thị Mừng

Chuyên viên

0962.627.612

vtmung.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Trần Mai Tài

Chuyên viên

0868.450.379

tmtai.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Lê Thu Hà

Chuyên viên

0382.629.580

ltha.iahdrai@kontum.gov.vn

III. PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

       1. Vị trí, chức năng: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.

       2. Tổ chức bộ máy:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Chế Hồng Quyền

HUV, Trưởng phòng

0976.486.322

chquyen.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Võ Thị Minh Nhi

Chuyên viên

0989640992

vtmnhi.iahdrai@kontum.gov.vn

IV. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

      1. Vị trí, chức năng: Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 

       2. Tổ chức bộ máy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Thạch Xuân Hào

Trưởng Phòng

0968.185.729

txhao.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Thái

Phó trưởng phòng

0974.857.754

nxthai.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Trần Thị Y

Kế toán

0977.728.416

tty.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Trần Văn Lam

Chuyên viên

0989.482.837

tvlam.iahdrai@kontum.gov.vn

V. PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

      1. Vị trí, chức năng: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

      2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Minh Thu

 Trưởng phòng 

02606281888

nmthu.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Huỳnh Tấn Vũ

Phó Trưởng phòng

0866470579

htvu.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Nguyễn Phú An

Phó Trưởng phòng

0976810868

npan.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Tuấn Anh  Chuyên viên 0359.577.522  

      VI. PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

      1. Vị trí, chức năng: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

      2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Võ Quang Hiền 

Trưởng phòng

0985054827

vqhien.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Đinh Thị Hà 

Phó  trưởng phòng 

0964520878

  

3

Nguyễn Thanh Long Chuyên viên 0984985767

nguyenthanhlong.iah@kontum.gov.vn

        VII. PHÒNG TƯ PHÁP

       1. Vị trí, chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.     

        2. Tổ chức bộ máy:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Thao Nắp

Trưởng phòng

0362.742.718

tnap.iahdrai@kontum.gov.vn

2 A Chía Phó Trưởng phòng 0978141833 achia.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Trần Ngọc Hoà

Chuyên viên 0978109978 tnhoa.iahdrai@kontum.gov.vn

VIII. PHÒNG NỘI VỤ

      1. Vị trí, chức năng:  Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công chức, công vụ; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng.

        2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

     1

Nguyễn Thế Hằng

Trưởng phòng

0974.164.448

nthang.iahdrai@kontum.gov.vn

     2

Nguyễn Văn Xuân

Chuyên viên

0987.021.819

nvxuan.iahdrai@kontum.gov.vn

IX: THANH TRA HUYỆN

       1. Vị trí, chức năng: Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

       2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

     1

Phạm Quang Hiệp

Phó Chánh

0986.550.479

pqhiep.iahdrai@kontum.gov.vn

     2 Cao Xuân Thành Chuyên viên 0978109978 cxthanh.iahdrai@kontum.gov.vn

X. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1. Vị trí, chức năng: 

       2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Trần Trung Dũng

 Phó Trưởng phòng

0986.519.790

ttdung.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Lâm

 Chuyên viên

0333991994

 

nguyenngoclam.iah@kontum.gov.vn
3 Lê Văn Giới  Chuyên Viên 0988544549 legioi86@gmail.com ( hiện tại chưa có thư công vụ)
4 Võ Thị Minh Nhi  Chuyên viên kiêm nhiệm Kế toán 0989640992 vtmnhi.iahdrai@kontum.gov.vn

XI. TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG

      1. Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh Kon Tum, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

      2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

  Nguyễn Xuân Thái Giám đốc 0974.857.754 nxthai.iahdrai@kontum.gov.vn

1

Lưu Thị Thanh Xuân

Phó Giám đốc

0364.512343

lttxuan.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Uông Hữu Thỉnh

Phó Giám đốc

0364546462

uhthinh.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Lê Văn Cao

Tuyên truyền viên

0396889297

lvcao.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Nguyễn Văn Hưởng

KTV

0985.762.061

ndhuong.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Nguyễn Thị Phương Dung

Chuyên viên

0986675208

ntpdung.iahdrai@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thị Cúc

Viên chức thể thao

0373856711

ntcuc.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Xa Thị Thu Hằng

Hướng dẫn viên

0962663261

xtthang.iahdrai@kontum.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hoài Thương

Biên tập viên - Phát thanh viên

0982483221

nththuong.iahdrai@kontum.gov.vn

9

Phạm Công Phùng

Viên chức thể thao

0706011179 phamcphung.iahdrai@kontum.gov.vn
   10 Lê Thị Trinh Kế toán 0963777133 trinhle1110@gmail.com

XII. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP:

      1. Chức năng, nhiệm vụ chính:

      2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Y Thị Bảo Yến

Phó Giám đốc

0979572713

ytbyen.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thanh Mai

Kế toán

0349350605

ntthanhmai.iah@kontum.gov.vn

3

Lò Đức Tình

Chuyên viên

0329346154 oductinh1986@gmail.com

4

Thao Thị Ngọc Vi

Chuyên viên

0986965141 ttngocvi.iah@kontum.gov.vn
     5 Lê Hồng Tân Chuyên viên 0364512332 lhtan.iahdrai@kontum.gov.vn

XIII. TRUNG TÂM MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ:

      1. Chức năng, nhiệm vụ chính:

      2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Vũ Văn Nhân

Giám đốc

0986.110.448

vvnhan.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Tấn Ti

Phó Giám đốc

0985601682

ntti..iahdrai@kontum.gov.vn

3        
4        

 

 XIV. BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN:

      1. Chức năng, nhiệm vụ chính:

      2. Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

    1

Đặng Chí Bảo

Giám đốc

0977679894

dangchibao.ttr@gmail.com

    2

Lương Quang Phụng

Phó Giám đốc

0336981234

lqphung.iahdrai@kontum.gov.vn

    3

Nguyễn Văn Duy

nhân viên

0971245779

nvduy.iahdrai@kontum.gov.vn

    4

     

 

 

Trung tâm VH-TT-DL&TT
Số lượt xem:25847
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia H'Drai - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

Chung nhan Tin Nhiem Mang

138902 Tổng số người truy cập: 307 Số người online:
Phát triển:TNC