banner
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
5-11-2016


 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

- Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng

0975.975.767

nttuan.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Vĩnh Thịnh  Phó Trưởng phòng 0911543838  nvthinh.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Vi Thị Mừng

Chuyên viên

0962.627.612
vtmung.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Phạm Tiến Tâm

Chuyên viên

0968.063.505

pttam.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Huỳnh Thị Thu Tâm Chuyên viên 0966 010 379 htttam.iahdrai@kontum.gov.vn

2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Chế Hồng Quyền

Trưởng phòng

0976486322

chquyen.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Trần Trung Dũng Phó Trưởng phòng 0986519790 ttdung.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Hoàng Trọng Quảng

Phó Trưởng phòng

0905.209.369

htquang.iahdrai@kontum.gov.vn
4

Lê Văn Bình

Phó Trưởng phòng 0918138821 lvbinh.iahdrai@kontum.gov.vn

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Quang Thọ

Trưởng phòng

0169.823.1234

nqtho.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Thạch Xuân Hào

Phó trưởng phòng 0968.185.729
txhao.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Trần Thị Y

Kế toán

0977728416

tty.iahdrai@kontum.gov.vn

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Trần Văn Chiến 

Trưởng phòng

0963386616 tvchien.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Minh Thu Phó Trưởng phòng 02606281888 nmthu.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Huỳnh Tấn Vũ

Chuyên viên

0866470579

htvu.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Thân Văn Hoàn Chuyên viên   tvhoan.iahdrai@kontum.gov.vn

 

5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Võ Quang Hiền  Trưởng phòng

           0985054827

vqhien.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Lan

Phó  trưởng phòng  0386490494   nthlan.iahdrai@kontum.gov.vn

3

 Trịnh Văn Huy

 Phó trưởng phòng   0346.196.678  tvhuy.iahdrai@kontum.gov.vn

6. Phòng Tư Pháp

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Thao Nắp

Trưởng phòng 0362742718 tnap.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Công Sơn Phó Trưởng phòng   ncson.iahdrai@.kontum.gov.vn

7. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh Kon Tum, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Đinh Thị Hà

Giám đốc  096.452.0878 dtha.iahdrai@kontum.gov.vn
2

K Sor Sửu

Phó giám đốc 0886849779 kssuu..iahdrai@kontum.gov.vn

3

Lãi Thế Thành Chuyên viên  096.11.000.36 ltthanh.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Lê Văn Cao

Tuyên truyền viên

0396889297

lvcao.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Trần Đức Hạnh

Lái xe

0986.313.488

 

6

Nguyễn Văn Sỹ

chuyên viên

0972.022.046

nvsy.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Nguyễn Văn Hưởng

KTV

0985.762.061

ndhuong.iahdrai@kontum.gov.vn

8

Lưu T.Thanh Xuân

Phó giám đốc

0364.512343

lttxuan.iahdrai@kontum.gov.vn

9

Nguyễn Thị Phương Dung Chuyên viên 0986675208 ntpdung.iahdrai@kontum.gov.vn

10

Nguyễn Thị Cúc

Viên chức thể thao

0988742049 ntcuc.iahdrai@kontum.gov.vn
11

Xa Thị Thu Hằng

chuyên viên 0962663261 xtthang.iahdrai@kontum.gov.vn

12

Nguyễn Thị Hoài Thương chuyên viên  0982483221 nththuong.iahdrai@kontum.gov.vn

8. Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Nguyễn Minh Thu

Giám đốc

 0969466679

nmthu.iahdrai@kontum.gov.vn
2 Y Thị Bảo Yến Kế toán

 

ytbyen.iahdrai@kontum.gov.vn

9. Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Vũ Văn Nhân

Giám đốc

0986.110.448

vvnhan.iahdrai@kontum.gov.vn
2

Nguyễn Tấn Ti

P.Giám đốc 0985601682 ntti..iahdrai@kontum.gov.vn

10. Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng huyện:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Đặng Chí Bảo Giám đốc 0977679894 dangchibao.ttr@gmail.com

2

Lương Quang Phụng

Phó Giám đốc

0336981234

lqphung.iahdrai@kontum.gov.vn

Lê Hồng Tân nhân viên 0364512332 lhtan.iahdrai@kontum.gov.vn
4

Nguyễn Tuấn Anh

nhân viên 0359577522 ntanh.iahdrai@kontum.gov.vn
5

Nguyễn Văn Duy

nhân viên 0971245779 nvduy.iahdrai@kontum.gov.vn

6

Trần Mai Tài nhân viên 0868450379 tmtai.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Nguyễn Quang Trung nhân viên 0976754247 nqtrung.iahdrai@kontum.gov.vn

 

Trung tâm VH-TT-DL&TT
Số lượt xem:15304
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai

Tổ trưởng tổ biên tập: (Bà) Đinh Thị Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606504678.

 

138900 Tổng số người truy cập: 199 Số người online:
Phát triển:TNC