banner
Thứ 7, ngày 6 tháng 3 năm 2021

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN
5-11-2016


 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

- Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng phòng

0975.975.767

nttuan.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Vi Thị Mừng

Chuyên viên

0962.627.612
vtmung.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Phạm Tiến Tâm

Chuyên viên

0968.063.505

pttam.iahdrai@kontum.gov.vn

2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng

Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Lê Văn Trung

Trưởng phòng

0394866337

lvtrung.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Hoàng Trọng Quảng

Phó Trưởng phòng

0905.209.369

htquang.iahdrai@kontum.gov.vn
3

Lê Văn Bình

Phó Trưởng phòng 0918138821 lvbinh.iahdrai@kontum.gov.vn

4

 

 

   

5

Vũ Văn Nhân

Chuyên viên

0986.110.448

vvnhan.iahdrai@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Thu Trang

Kế toán

 

nttrang.iahdrai@kontum.gov.vn

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Quang Thọ

Trưởng phòng

0169.823.1234

nqtho.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Thạch Xuân Hào

Phó trưởng phòng 0968.185.729
txhao.iahdrai@kontum.gov.vn
3

Trịnh Văn Huy

Phó trưởng phòng  0346.196.678
tvhuy.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Trần Thị Y

Kế toán

0977728416

tty.iahdrai@kontum.gov.vn

5

Lê Bá Khánh Luân

Chuyên viên

 0961.073.479

lbkluan.iahdrai@kontum.gov.vn

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Trần Quý Phương

Trưởng phòng

0974.283.579

tqphuong.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Nguyễn Minh Thu Phó Trưởng phòng 0969466679 nmthu.iahdrai@kontum.gov.vn

3

Huỳnh Tấn Vũ

Chuyên viên

0866470579

htvu.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Thân Văn Hoàn Chuyên viên   tvhoan.iahdrai@kontum.gov.vn

 

5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Thị Hồng Lan

Phó phòng phụ trách   nthlan.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Đào Tuấn Bình

nhân viên 0981943138 dtbinh.iahdrai@kontum.gov.vn
3

Huỳnh Thị Thanh Bạch

nhân viên 0347947194 httbach.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Xa Thị Thu Hằng nhân viên   xtthang.iahdrai@kontum.gov.vn

6. Phòng Tư Pháp

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Thao Nắp

Phó trưởng phòng 0362742718 tnap.iahdrai@kontum.gov.vn

7. Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh Kon Tum, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Thạch Xuân Hào

Phụ trách điều hành 0968 .185.729
txhao.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Lãi Thế Thành Chuyên viên  096.11.000.36  

3

Lê Văn Cao

Tuyên truyền viên

0396889297

lvcao.iahdrai@kontum.gov.vn

4

Trần Đức Hạnh

Lái xe

0986.313.488

 

5

Nguyễn Văn Sỹ

KTV

0972.022.046

nvsy.iahdrai@kontum.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hưởng

KTV

0985.762.061

ndhuong.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Lưu T.Thanh Xuân

BTV

01664.512343

lttxuan.iahdrai@kontum.gov.vn

8

Phạm Công Phùng Chuyên viên 0706.01.11.79
phamcphung.iahdrai@kontum.gov.vn

8. Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Nguyễn Minh Thu

Giám đốc

 0969466679

nmthu.iahdrai@kontum.gov.vn
2 Y Thị Bảo Yến Kế toán

 

ytbyen.iahdrai@kontum.gov.vn

9. Trung tâm Môi trường và dịch vụ đô thị:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Vũ Văn Nhân

Phó Giám đốc

 0969466679

nmthu.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Trần Hưng Long

Nhân viên

0374943068

thlong.iahdrai@kontum.gov.vn

10. Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng huyện:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Lê Văn Trung

Giám đốc

 0969466679

nmthu.iahdrai@kontum.gov.vn

2

Lương Quang Phụng

Phó Giám đốc

0336981234

lqphung.iahdrai@kontum.gov.vn

Lê Hồng Tân nhân viên 0364512332 lhtan.iahdrai@kontum.gov.vn
4

Lê Thanh Tâm

nhân viên   lttam.iahdrai@kontum.gov.vn
5

Nguyễn Tuấn Anh

nhân viên 0359577522 ntanh.iahdrai@kontum.gov.vn
6

Nguyễn Văn Duy

nhân viên 0971245779 nvduy.iahdrai@kontum.gov.vn

7

Nguyễn Thị Huyền nhân viên 0385925239 nthuyen.iahdrai@kontum.gov.vn

8

Trần Mai Tài nhân viên 0868450379 tmtai.iahdrai@kontum.gov.vn

9

Nguyễn Quang Trung nhân viên 0976754247 nqtrung.iahdrai@kontum.gov.vn

10

Nguyễn Văn Xuân nhân viên 0976311095 nvxuanbql.iahdrai@kontum.gov.vn


 

 
Số lượt xem:9052
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 232 Số người online:
Phát triển:TNC