banner
Thứ 2, ngày 15 tháng 7 năm 2024
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19 (mở rộng)
10-7-2024

Chiều 09/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia H’Drai khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (mở rộng).

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: A Khiên, Phó Bí thư Thường trực (phụ trách) Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Tham dự có các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện; Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch UBND các xã.

Đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực (phụ trách) Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực (phụ trách) Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, Hội nghị lần này sẽ thảo luận và cho ý kiến đối với 14 nội dung quan trọng và biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các nội dung trình Hội nghị. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện trình Hội nghị. Đồng thời, tham gia ý kiến một số nội dung hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại các báo cáo để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân cấp ủy đối với lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Hội nghị được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia H’Drai phụ trách, điều hành Huyện ủy Ia H’Drai cho đến khi có Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, cho ý kiến đối với các Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về: Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030; Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII thực hiện Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 12-4-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 51-CTr/HU, ngày 06-01-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo Sơ kết việc thực hiện Chương trình số 70-CTr/HU, ngày 11-7-2022 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII thực hiện Chương trình số 79-CTr/TU, ngày 09-4-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII thực hiện Chương trình số 81-CTr/TU, ngày 15-4-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII triển khai thực hiện Chương trình số 83-CTr/TU, ngày 06-5-2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “ về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; về việc xin rút nội dung tại Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Hội nghị

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia H’Drai lần thứ 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nội dung trình tại Hội nghị và cho ý kiến trực tiếp đối với Báo cáo những công việc Ban Thường vụ Huyện ủy giải quyết giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đã được quyết nghị tại Hội nghị này, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí A Khiên, Phó Bí thư Thường trực (phụ trách) Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu của cấp mình, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua; đề ra kế hoạch cho tổ chức, cá nhân, từng đồng chí đảm đương những nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch; bắt tay ngay vào triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2024. Trong đó, tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phấn đấu đưa xã Ia Dom đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Ia Tơi đạt chuẩn nông thôn mới. Rà soát, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2025-2030. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung, nhân sự lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện theo kế hoạch. Tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trên địa bàn huyện; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Năm 2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, đồng chí đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần năng động hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Phương Dung
Số lượt xem:195
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai.

Người chịu trách nhiệm chính: (Ông) Nguyễn Tiến Dũng - HUV - Phó chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai.

Tổ trưởng tổ biên tập: (Ông) Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Ia H'Drai - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai

Quản lý thường trực: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606521999

Chung nhan Tin Nhiem Mang

138902 Tổng số người truy cập: 1178 Số người online:
Phát triển:TNC