banner
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2021

Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI
15-9-2016
Từ ngày 10 đến 11/8/2016, HĐND tỉnh Kon Tum đã tiến hành kỳ họp thứ 2; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XI đã thảo luận và thông qua 13 Nghị quyết, cụ thể:

1. Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2016 và năm 2017 của HĐND tỉnh; theo đó, bên cạnh việc giám sát tại kỳ họp, trong 06 tháng cuối năm 2016, HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 và việc thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của HĐND tỉnh. Trong năm 2017, HĐND tỉnh sẽ thực hiện giám sát chuyên đề 11 nội dung, như: Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ; thực Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh; thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 22/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh; thực hiện chính sách, pháp luật về giám định tư pháp; thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; việc giải quyết các vụ, việc dân sự năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Tòa án 2 cấp tại địa phương; thực hiện Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017; thực hiện Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh.

2. Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Theo đó, tán thành với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của UBND tỉnh. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, trong 6 tháng cuối năm 2016 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
3. Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Kon Tum. Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Kon Tum với quan điểm sử dụng đất: Tiếp tục khai thác, sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả; chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải nhằm mục đích phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tiếp tục đầu tư khai thác đất chưa sử dụng để đưa vào sử dụng cho mục đích phát triển nông, lâm nghiệp bền vững; bảo vệ diện tích đất trồng lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương; sử dụng hợp lý các loại đất công cộng, đất ở trong khu dân cư đô thị, nông thôn theo tiến trình đô thị hoá... Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; quy định kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) và các giải pháp thực hiện… Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
4. Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND về Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu chung của quy hoạch nhằm bảo tồn và nâng cao tính đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo đến mức cao nhất an ninh sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng; tổng nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch khoảng 104 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn huy động cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác…. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
5. Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Theo đó, mục tiêu chung của quy hoạch nhằm phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại nhằm phát huy lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh; tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với mạng lưới giao thông hiện trạng tạo sự liên thông, kết nối với mạng lưới giao thông vùng, quốc gia và quốc tế; đa dạng các loại hình vận tải và phương tiện vận tải nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách với chất lượng ngày càng cao. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
6. Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035. Theo đó, mục tiêu phát triển nhằm đảm bảo phát triển hài hòa, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện để cung cấp cho phụ tải với chất lượng tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Phương hướng phát triển Quy hoạch phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và độ tin cậy trong thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống điện; phù hợp với hiện tại và định hướng phát triển theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia khu vực tỉnh Kon Tum. Đến 2025, tổng vốn đầu tư xây dựng mới, cải tạo các công trình lưới điện toàn tỉnh Kon Tum ước tính 3.265,407 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
7. Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa; mức thu được xác định theo công thức: Mức thu =  Tỷ lệ phần trăm (%) x Diện tích x Giá của loại đất trồng lúa. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
8. Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020, có tính đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, các xã còn lại phấn đấu mỗi năm đạt được từ 1 đến 2 tiêu chí trở lên (theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới); đến năm 2025, có 50% số xã, tương đương 43 xã đạt tiêu chuẩn xã Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Tổng nhu cầu vốn thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020 là 4.260.550 triệu đồng, từ các nguồn vốn: ngân sách nhà nước, huy động nhân dân đóng góp, đầu tư, đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức hợp pháp khác, vốn tín dụng và huy động khác. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
9. Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Theo đó, đối với xe chở khách, chở hàng hóa thông thường có mức phí thấp nhất là 50.000 đồng/lượt, cao nhất là 320.000 đồng/lượt; đối với phương tiện (kể cả xe chuyên dùng thuộc loại vận tải hàng hóa) chở gỗ nhập khẩu (trừ gỗ rừng trồng và gỗ cây cao su), chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh... có mức phí  thấp nhất là 350.000 đồng/lượt và cao nhất là 3 triệu đồng/lượt. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
10. Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Phí sử dụng bãi gỗ và lâm sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ của tỉnh Kon Tum. Theo đó, bãi bỏ Phí sử dụng bãi gỗ và lâm sản nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ của tỉnh Kon Tum tại điểm 3, Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 27/3/2007 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh và ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HDND tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
11. Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ (gồm khoáng sản kim loại và khoáng sản không kim loại); về mức phí, đối với quặng khoáng sản kim loại, thấp nhất là 50.000 đồng/tấn, cao nhất là 270.000 dồng/tấn; đối với khoáng sản không kim loại, mức phí thấp nhất là 2.000 đồng/tấn và cao nhất là 90.000 đồng/tấn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
12. Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mục tiêu phát triển, phấn đấu nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 đạt từ 10% - 15% so với giá trị sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh, có ít nhất 05 vùng và 02 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh; đến năm 2030 đạt 25% - 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh; hình thành phương thức sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao đảm bảo vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
13. Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/8/2016.
 
Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cụ thể: Trung học cơ sở 40.000 - 23.000 - 19.000đồng/tháng/học sinh; cấp học mầm non và cấp học trung học phổ thông  là 52.000 - 30.000 - 25.000 đồng/tháng/học sinh (tương ứng với các vùng 1, 2 và 3).
 
Mức thu đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý(đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư), cụ thể:
 
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên
NHÓM NGÀNH, NGHỀ
Trungcấp
Cao đẳng
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản
265
302
2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
302
346
3. Y dược
360
 
 
Thái Ninh
Theo KonTum.Gov.Vn
Số lượt xem:2213
Bài viết liên quan:
public Liên kết website

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
 
138900 Tổng số người truy cập: 388 Số người online:
Phát triển:TNC