banner
Thứ 4, ngày 29 tháng 1 năm 2020

 

Về việc rà soát hạ tầng CNTT của các cơ quan nhà nước
3-10-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN IA H’DRAI

                                

               Số:     /UBND-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 


              Ia H’Drai, ngày     tháng 9  năm  2016

 

        “V/v rà soát hạ tầng CNTT

         trong các cơ quan nhà nước

               trên địa bàn huyện”

 

Kính gửi: - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện

                - Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn huyện

                - UBND các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2300/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016- 2020.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ia H’Drai, giai đoạn 2016- 2020.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, UBND các xã, rà soát hạ tầng CNTT của cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng HĐND- UBND huyện trước ngày 07/10/2016, theo đề cương như sau:

1. Hạ tầng kỹ thuật:

Nêu hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ ứng dụng CNTT (Tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC; hệ thống mạng LAN, kết nối Internet, kết nối WAN; hạ tầng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin...).

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước:

Nêu hiện trạng ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước theo các mặt như: phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ các công tác khác;...

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Nêu hiện trạng, đặc biệt đánh giá hiệu quả KT-XH (định lượng) của các hoạt động ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp về các mặt như: cung cấp dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa;...

4. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT:

Nêu hiện trạng về việc bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT, cụ thể như: trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của các cán bộ chuyên trách, cán bộ, công chức trong ứng dụng CNTT…

5. Những kiến nghị, đề xuất…

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì thắc mắc, liên hệ với Văn phòng HĐND- UBND huyện theo số điện thoại 0606521999 để trao đổi.

UBND huyện Ia H’Drai thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT,PCT. UBND huyện (b/c);

- Lưu VT-LT.

                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

         CHỦ TỊCH

          (Đã ký)

           Nguyễn Văn Lộc 

 

Số lượt xem:429
Bài viết liên quan:
public Liên kết website
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN IA H'DRAI - TỈNH KON TUM
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng chí Lãnh đạo UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập thông tin: Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum;
Email: iahdrai-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02606515666.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT
138899 Tổng số người truy cập: 2123 Số người online:
Phát triển:TNC